Teams
Teamontwikkeling

In teams staat of valt een goede prestatie met de samenhang en samenwerking binnen het team. Voor het merendeel van de teams geldt dat zij op deze punten kunnen verbeteren. Soms gaat het erover dat het team ‘beter kan’ dan het laat zien, het team vast zit in bepaalde patronen, of de samenwerking gestagneerd. Dan is het zinvol om te werken aan de dieperliggende oorzaken. Om boven tafel te krijgen wat er in de onderstroom voelbaar is. Om uit te spreken waarover in het team niet gesproken wordt.

Een teamontwikkelingstraject telt een reeks van bijeenkomsten en begint na een eerste verkenning met de leidinggevende en de teamleden altijd met het gezamenlijk formuleren van een ontwikkelvraag. Gaandeweg het traject komen diverse kaders en methodieken aan bod. We werken met de teamfasen, de meetlat, kritische succesfactoren, transactionele analyse, systeemdenken, groepsdynamiek en conflicthantering.

Door deze benadering ontstaat er een team dat meer open, helder en eenduidig met elkaar communiceert en samenwerkt. Wat als geheel garant staat voor het behalen van de gemeenschappelijke doelen en gewenste resultaten. Het is duidelijk wat de organisatie van hen verwacht en hieraan voelt eenieder zich ook gecommitteerd. De teamleden weten elkaar te vinden op kwaliteiten, zij spreken elkaar respectvol aan op gedrag en de onderlinge communicatie verloopt soepel en open.

Heidagen

Soms wil een team verdiepen in kennis en inzicht met een specifiek thema of onderwerp als uitgangspunt. In een gesprek met de leidinggevende of organisator ontwerp ik een programma dat aansluit bij de behoeften en doelen van het team. Dit kan gaan over visieontwikkeling, samenwerking, werken met theoretische kaders en modellen en effectief communiceren. De rollen die ik hierin op me neem zijn die van trainer, procesbegeleider of dagvoorzitter.

Intervisiebegeleiding

Intervisie is een belangrijk ontwikkelinstrument voor een lerende organisatie. Medewerkers leren van elkaar in het samen onderzoeken van een casus van één van de intervisiedeelnemers. Volgens diverse intervisiemethodieken begeleid ik intervisiebijeenkomsten van teamleiders, managementteams en afdelingen. Dit doe ik in de rol van intervisiebegeleider of intervisiecoach. In de  eerste rol zit ik zelf de intervisie voor en in de tweede  coach ik één van de teamleden om de intervisie volgens een of meerdere intervisiemethodieken goed te leiden.